ปลัดก.แรงงานหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

ปลัดก.แรงงานหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
                  วันที่ 7 ธ.ค.61 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ

   

            นายจรินทร์กล่าวว่า   ที่ประชุมได้่มีการหารือถึงโครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผลการประชุมหารือกับที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาข้อมูลรองรับศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบ Job Demand Open Platform เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมแรงงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานในอนาคตของประเทศ


 
               นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึง ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยแรงงานแห่งชาติ และ ร่าง Road Map การดำเนินงานของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Research Centre : NLRC) รวมทั้งวาระอื่นๆ เรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561และโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศอีกด้วย

Share: