'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 363 คดี

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 พบการกระทำผิด 363 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.55 ล้านบาท


กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 363 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.55 ล้านบาท โดยแยกเป็น
- สุรา จำนวน 166 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.37 ล้านบาท
- ยาสูบ จำนวน 116 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.70 ล้านบาท
- ไพ่ จำนวน 3 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.07 ล้านบาท
- น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 25 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.53 ล้านบาท
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 39 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.55 ล้านบาท
- สินค้าอื่น ๆ จำนวน 14 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.33 ล้านบาท
โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 557 ลิตร ยาสูบ จำนวน 6,986 ซอง ไพ่ จำนวน 209 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 45,203.00 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 46 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

Share: