บังคับคดี เสริมเขี้ยวงานการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรมบังคับคดีและกรมที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับกรมที่ดิน ได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดินรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน เป็นผู้ลงนาม และมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมที่ดิน เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 BM-6-03.กรมที่ดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

8967060955654

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และกรมที่ดิน ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับ การถือกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระผูกพันต่างๆ ในทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมที่ดินที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันการณ์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และมีส่วนช่วยการขับเคลื่อนการทำงานในด้านการติดตามทรัพย์คืน ภายใต้กรอบตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาล้มละลาย ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน

โดยกรมบังคับคดี และกรมที่ดินจะร่วมกันแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล หรือวิธีการ แนวทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงระบบ และเสนอปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมข้อมูลร่วมกัน รวมถึงมีการประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบเป็นระยะๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

Share: