(คลิปข่าว)ชำแหละทุจริตเงินอุดหนุนวัด 3 ประเภท 2 พันล้าน

ตามไปดูข้อมูลเชิงลึกอีกนิดหนึ่ง เงินอุดหนุนที่สำนักพุทธฯ จัดสรรให้วัดและพระสงฆ์ มีอยู่ 3 ก้อนด้วยกัน


 คือ 1.เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด งบราวๆ 500 ล้านบาทต่อปี 2.เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ราวๆ 1,200 ล้านบาทต่อปี และ 3.เงินอุดหนุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ราวๆ 600 ล้านบาทต่อปี

Share: