ไฮเทค ! เชื่อมข้อมูลชาวสวนยาง-ไอที

"กยท."เชื่อมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง- ข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ เปิดช่องทางเกษตรกร รับรู้ความเคลื่อนไหวราคายางทุกชนิดระดับราคาขึ้นลงในตลาดกลางยาง


 

            8 พฤศจิกายน 2561 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ 


 

 

            ทั้งนี้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เผยว่า กยท. ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมา กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

 

            สำหรับการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สสก.) ครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. และข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ของ กสส. ซึ่งฐานข้อมูลระหว่างสององค์กรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับภารกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนการอำนวยสินเชื่อซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย


            กยท.และกสส.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ได้ตามความจำเป็น ในส่วนของ กยท.นั้น มีการจัดทำทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยาง ข้อมูลสวนยาง จุดรวบรวมยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลต้นทุนยาง/ราคายาง ตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศ” รองผู้ว่าการ กยท.


            ขณะที่นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ระหว่าง กยท. และ กสส. ต่อไป

 

            โดยข้อมูลที่นำมาเชื่อมโยงร่วมกับ กยท. ได้แก่ ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลโรงงานผลิตยางแท่ง STR ข้อมูลโรงงานอัดยางก้อน ข้อมูลตลาด ข้อมูลโรงอบ/รมควันยางพารา ข้อมูลโรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานอย่างแน่นอน

 

 

 

Share: