ขสช.ภาคเหนือแถลงคัดค้านร่างพรบ.สสส. ชี้ล้าหลัง-ขัดเจตนารมณ์

ปลุกมวลชน! 12 เครือข่ายขสช.ภาคเหนือ แถลงจุดยืนคัดค้านร่างพรบ.สสส. ชี้ทำให้เกิดความล้าหลังและขัดกับเจตนารมณ์พัฒนาประเทศ


เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่โรงแรมฮอลิเดย์อิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สสส.ได้จัดเวทีสื่อสารและเสวนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญํติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่..)พ.ศ. ....” โดยในงาน มีการเชิญวิทยากรและนักวิชาการมาร่วมวงพูดคุยเสวนากัน นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุข ภาคเหนือ (ขสช.) และประชาชนที่สนใจ มาร่วมงานสัมนาและร่วมสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

หลังจากการเสวนาในช่วงเช้าเสร็จสิ้น ทางเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุข ภาคเหนือ (ขสช.) ได้แถลงการณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นำโดยนางสาว สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้ประสานงานเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ เป็นผู้นำการแถลงการณ์ โดยมีสาระสำคัญว่า ขสช.ภาคเหนือ ขอคัดค้านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพปี พ.ศ. .. และกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี้

1.การแก้ไข พรบ.ฉบับนี้ขัดกับหลักการและเจตนารมณ์ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 อันเป็นที่มาของการเกิด พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปี พ.ศ. 2544 ที่มุ่งสร้างการเป็นเจ้าของกองทุนในภาคส่วนประชาชน เพราะ สสส.เป็นกองทุนนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นการบริหารองค์กรรัฐรูปแบบใหม่ มิใช่อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงใด

2.การแก้ไข พรบ.ฉบับนี้ ไมได้ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 22 อย่างถูกต้องเปิดฟังรับฟังความเห็นทางสื่อที่ไม่เป็นสาธารณะเท่าที่ควร มีระยะเวลาจำกัด ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การรับฟังความเห็นที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมน้อย ทั้งที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนทั้งประเทศ

3. ในกรณีที่อ้างว่า สสส. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมาย มีข้อเท็จจริงที่ยืนยัน และตรวจสอบจาก คตร. แล้วว่า ไม่พบความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว อีกทั้ง สสส. ยังได้รับรางวัลการันตีการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ระดับประเทศ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส จึงไม่มีข้ออ้างและความชอบธรรมในการแก้ไขกฎหมายกองทุน สสส.

ขสช. ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 12 เครือข่าย ขอคัดค้าน และให้ยุติการเสนอร่างพระราชบัญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้ เข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายทำให้เกิดความล้าหลัง และขัดกับเจตนารมณ์ในการพพัฒนาประเทศด้านสุขภาพ หากจะมีการปรับแก้ไข พรบ.ให้ดีขึ้นตามเจตนา ก็ให้ดำเนินการในขณะที่ประเทศไทยมสภาผ็แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองทั้งระดับพื้นที่และนโยบาย จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเคารพสิทธิสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

โดยตามที่หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผ็รักษาการตาม พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2544 ดำเนินการแก้ไขกฎหมายของ สสส. เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญัติกองทุนสนัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการเสนอร่าง พรบ.กองทุน สสส. ฉบับดังกล่าว และทำให้ ขสช. ภาคเหนือ ออกมารวมตัวคัดค้านร่าง พรบ. ฉบับนี้

Share: