กกต.แต่งตั้ง 603 ผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศ

"กกต." แต่งตั้ง 603 ผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศ. ขึ้นบัญชี 5 ปี เตรียมเรียกรายงานตัว เข้ารับการอบรมก่อนตรวจสอบการเลือก ส.ว.-ส.ส.


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามในคำสั่ง กกต. ที่ 64/2561 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.2560 และ ข้อ 20 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2561 ประกอบมติ กกต. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และ 8 ตุลาคม เห็นควรให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทั้ง 77 จังหวัด รวม 603 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นไป และให้บัญชีรายชื่อดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่มีคำสั่ง และให้สำนักงานกกต.จังหวัดแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบและเตรียมเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกอบรม

ที่ผ่านมานายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานกกต. ได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คน รวม 616 คน และได้ให้สำนักงานกกต.จังหวัดทั่วประเทศ ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกมายัง กกต. ซึ่งในชั้นการพิจารณาของกกต.ชุดปัจจุบัน ได้คัดเลือกไว้ 603 คน ทำให้แต่ละจังหวัดมีผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวนไม่เท่ากันแต่จะไม่น้อยกว่า 5-8 คน

Share: