ขับเคลื่อน ! แผนบูรณาการตะวันออกสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

"ศึกษาฯ"เร่งขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาEEC-ตะวันออก บรรลุุเป้าหมายความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียน


 

            12 กันยายน 2561ศึกษาฯเร่งขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาEEC-ตะวันออกจับมือสถาบันการศึกษาภาครัฐ-เอกชนโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการจัดการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำอาเซียน 

     

          พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และพื้นที่ภาคตะวันออก  เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาพื้นที่ EEC และภาคตะวันออกสู่การปฏิบัติ ประสบผลเป็นรูปธรรมอีกขั้นหนึ่งในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก

 

 

           นอกจากนี้ยังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ และประกอบด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ) หรือ EEC ซึ่งการผลิตกำลังคนถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคตะวันออกและของประเทศ 

 


           ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและดำเนินการในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และภาค 3  ได้บูรณาการร่วมกันมาโดยตลอด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายของพื้นที่ภาคตะวันออก คือ “ความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียน”  

 


           สำหรับกิจกรรมการเปิดเวทีสร้างการรับรู้ ผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออกและ EEC เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจระบบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการจัดการการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

            โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ผ่านการแสดงนิทรรศการผลงานทางการศึกษา การสาธิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  และผลการดำเนินงานโดยภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดแรงงานที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศในระดับต่อไป

 

           “เป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล”  พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว
 

 

Share: