โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ปรเมธี วิมลศิริ' ดำรงตำแหน่งปลัด พม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปรเมธี วิมลศิริ” ดำรงตำแหน่งปลัด พม.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันนี้ (16 พ.ค.2561) ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปรเมธี วิมลศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

78963354

Share: