เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1269ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559

จับกระแสออนไลน์

“สปท.” เตรียมถกร่างพ.ร.บ.กกต. 3 ต.ค. นี้

ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (วิปสปท.) แถลงภายหลังการประชุมวิปสปท.ว่า ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้าเพียงวันที่ 3ต.ค.เพียงวันเดียว โดยมีวาระการพิจารณา 3 เรื่อง คือ1.เรื่อง “การปฎิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน” ของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการปฎิรูประบบการให้ความรู้และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน ถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ซึ่งผู้ใช้บริการทางการเงินทั้งประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน มีวินัยทางการเงินและรู้ในความเสี่ยงภัยต่างๆ การปฎิรูประบบการให้ความรู้ทางการเงิน ในครั้งนี้จะเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และเป็นการขับเคลื่อนองคาพยพทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน และเป็นการยกระดับการให้ความรู้ทางการเงินของประชาชนให้เทียบเท่าอารยะประเทศ

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า 2. เรื่อง “ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการเมือง โดยกมธ.ด้านการเมืองเห็นว่าเพื่อให้การทำหน้าที่ของ กกต.สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญ อาทิ ให้กกต.ปัจจุบัน จำนวน 5 คน ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. ประกาศใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา273 ส่วนการดำเนินการสรรหา ให้ได้กกต.ครบ 7 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่พ.ร.บ.กกต.ใช้บังคับ โดยกกต.ที่เข้ามาใหม่ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 217 และมาตรา 223

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า 3.เรื่อง “การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฎิรูปประเทศ”ของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฎิรูปประเทศ” เนื่องด้วยร่างรัฐธรรมนูญ หมวด16 การปฎิรูปประเทศ มาตรา 259 กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฎิรูปประเทศ ประกาศใช้บังคับภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งในรายงานของคณะกรรมการฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินการปฎิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการปฎิรูปประเทศทุกด้าน ตลอดจนประเด็นปฎิรูปที่กมธ.ของ สปท.เสนอเพิ่มเติมจากประเด็นการปฏิรูปที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 258 เพื่อให้การปฎิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายตามร่างมาตรา 257 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์)

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : จับกระแสออนไลน์

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1269

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี