เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1305ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 18 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประจำเดือนตุลาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประจำเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลจากการชำระค่าสินค้าและบริการในเดือนกันยายน 2560 มีรายชื่อดังนี้

1. รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิต

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ธนาคารเจ้าของบัตร

รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

1

คุณ

อรรถพงษ์ เพียเสนา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

คุณ

จิดาภา หม่อนสงคราม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2

คุณ

พัฐฐนณท์ ชุติวัตนาสิน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3

คุณ

ภาคิณ รักษาสัตย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4

คุณ

รักชนก บุญฐิติกุล

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5

คุณ

รักหทัย สุวรรณศรี

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6

คุณ

เนตรชนก กลิ่นอยู่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

7

คุณ

วัชระ พุฒห้อย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8

คุณ

วิภาดา สารรัตนะ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

9

คุณ

สินชัย ตระกูลบางคล้า

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

10

คุณ

สุวิมล บัวใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ธนาคารเจ้าของบัตร

รางวัลที่ 3 มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

คุณ

กฤษฎา อาษา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2

คุณ

ชาญศิลป์ วิริยะศรีสุวัฒนา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3

คุณ

ณรงค์ฤทธิ์ เจริญทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4

คุณ

ณัฐธิดา ขวัญแก้ว

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5

คุณ

เนื้ออ่อน คชหิรัญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6

คุณ

ปภัสรา สุภษร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7

คุณ

ปภาวรินทร์ ฟองจางวาง

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8

คุณ

วีรวัช สมบูรณ์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

9

คุณ

ศุภโชค น้อยนาม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

10

คุณ

สมัย ดาเล็ง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ 4 มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

1

คุณ

กฤษดา บูรณตระกูล

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2

คุณ

จอมคน ชัยอมตวงศ์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3

คุณ

จิดาภา นันตาวรรณ์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4

คุณ

จิราภรณ์ ทองยืนยง

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5

คุณ

ชวพรรณ ผึ่งผาย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6

คุณ

ชาตรี ฐานานุวัฒน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7

คุณ

ณัฐชา ต่อเติมตระกูล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

8

คุณ

ณัฐณิชา อัมพุนันทน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

9

คุณ

ณัฐพร อัจนามนัสสิริ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

10

คุณ

ณัฐศักดิ์ หมั่นหาดี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

11

คุณ

ทิตภาชัย สมุทรเสน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

12

คุณ

ทิวานันท์ การสะสม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

13

คุณ

ธนยศ ตันติเวชศักดิ์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

14

คุณ

ธีราพร สายมงคล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

15

คุณ

นิติพงศ์ ธนาโชคจิรพัฒน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

16

คุณ

บรรเจิด ชำนาญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17

คุณ

ปรานี อัมรามร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

18

คุณ

เพชรรัตน์ สุวรรณนพคุณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

19

คุณ

พัชรี อึ้งวัฒนะไพศาล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

20

คุณ

พิรุญห์ภรณ์ เพียรธรรม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

21

คุณ

พีรวิชญ์ อินทรศรี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

22

คุณ

วรพล รูปพรหม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

23

คุณ

ศิริชัย ธิญญากุล

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

24

คุณ

ศุภชัย คลังทอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

25

คุณ

สิทธิศักดิ์ แบ่งลาภ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

26

คุณ

สุชีรา ยวงมณี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

27

คุณ

โสพล ช่วยสุก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

28

คุณ

อดิรุจพ์ กาญจนสุข

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

29

คุณ

CHANNAK SOEURN

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

30

คุณ

EVESQUE ALAIN

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิตรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลที่ 5 มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 200 รางวัล รางวัลที่ 6 มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 300 รางวัล และรางวัลที่ 7 มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 450 รางวัล สามารถตรวจสอบได้ที่ www.epayment.go.th

2. รางวัลสำหรับร้านค้า

ที่

ชื่อร้านค้า

ธนาคารผู้วางอุปกรณ์
รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

1

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองฉอดเอเซียเซอร์วิส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

นครินทร์คลินิกเวชกรรม

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2

บริษัท เน็กซ์ ดอร์ กรุ๊ป จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4

บริษัท เลิศรามอินทรา 89 จำกัด

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

5

บริษัท จังวอน จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6

บริษัท ฟูจิ หัวหิน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7

บริษัท มนูญเพ็ทช็อป จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

8

บริษัทแฟชั่น พีเพิล จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

9

ร้านไวน์ 22

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

10

ร้านออฟชั่น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1. อ่านประกาศฉบับเต็ม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรางวัล ได้ที่ www.epayment.go.th

2. เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (+โลโก้)

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

คลิปวันนี้

จับตาพายุลูกแรกเข้าไทยกลางกันยายน