เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1305ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 13 ก.ย. 2560

รางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบ 2559

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

การจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมบัญชีกลาง เป็นการมอบรางวัลให้แก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการ โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งได้ร่วมกันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งผ่านนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาลลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งประสานแผนงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกำหนดภารกิจหลัก 4 เรื่อง คือ 1) สร้างฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด 2) ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน โดยรวม 3) เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น และ 4) ให้บริการทางการเงิน และคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ สังคม ชุมชนโดยรวม ตลอดจนการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบูรณาการการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนของทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และมีที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินนโยบายสำคัญต่างๆ มากมาย ในแต่ละปี คบจ. ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพราะ คบจ. เป็นกลไกเดียวในส่วนภูมิภาคที่ได้รวมเอาผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการการทำงานในนามกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเชิงพื้นที่ไว้ด้วยกัน (Function and Area-Based) เสมือนเป็นโฆษกของกระทรวงการคลังดำเนินนโยบายสำคัญๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) การจัดทำโครงการจากพื้นที่โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ฯลฯ

ในปีงบประมาณ 2559 ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ มีมติให้นำหลักเกณฑ์มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มาปรับใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงานของ คบจ. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มิติด้านการเบิกจ่าย 3) มิติด้านการบัญชี 4) มิติด้านการควบคุมภายใน 5) มิติด้านความโปร่งใส และ 6) มิติด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

ปัจจุบัน คบจ. ทั้ง 76 จังหวัดดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินนโยบายรัฐบาลต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุสงค์ จึงสมควรมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ คบจ.ที่มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คบจ. ดีเด่น

รางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย มี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 16 คบจ. ได้แก่

1. ระดับดีเลิศ คบจ. น่าน

2. ระดับดีเด่น จำนวน 9 จังหวัด คือ คบจ. กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน เลย สกลนคร และสระแก้ว

3. ระดับดี จำนวน 3 จังหวัด คือ คบจ. บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

4. ระดับชมเชย จำนวน 3 จังหวัด คือ คบจ. ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ในปี 2560 ยังคงดำเนินนโยบายที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน การเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ฯลฯ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวสามารถนำฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาต่อยอดจัดทำนโยบายต่างๆ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และต่อเนื่องไปในปี 2561 คบจ. ยังคงจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนโครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยม/อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม แก่เยาวชน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีช่องทางการหารายได้เพิ่ม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และยังสามารถบูรณาการนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยโครงการ National e-Payment เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ คบจ. เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าในจังหวัดติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) และส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดให้มากขึ้น นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดตลาดนัด หรือถนนคนเดินในจังหวัด ให้เป็นพื้นที่หรือถนนไร้เงินสด (Cashless Society) ฯลฯ

ด้าน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเสริมว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้กำกับดูแลการสนับสนุนภารกิจ คบจ. เพื่อสอดรับกับนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา และได้ดำเนินงานทั้งนโยบายกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาล เช่น มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด

_______________________

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

คลิปวันนี้

จับตาพายุลูกแรกเข้าไทยกลางกันยายน