เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1305ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 7 ก.ย. 2560

ผลการประชุมคณะกรรมการ Startup

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ซึ่งมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ได้ประชุม ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) พร้อมทั้งได้พิจารณาการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของ Startup ในประเทศไทยมากขึ้นใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debt) 2) การทยอยให้หุ้น (Reverse Vesting) 3) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Option Plan) และ 4) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ครม.พิจารณาแล้ว

2. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... ซึ่งมุ่งสนับสนุน แก้ไขข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาของระบบนิเวศเพื่อสนับสนุน Startup (Startup Ecosystem) โดยได้กำหนดขอบเขตคำนิยามของ Startup อย่างชัดเจน กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ศึกษา จัดทำ และเสนอแนะนโยบายส่งเสริมและพัฒนา Startup ของประเทศไทย มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ Startup และนักลงทุนใน Startup รวมทั้ง กำหนดให้มีศูนย์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับ Startup ด้วย

ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ 2) รับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

3. การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ Startup และนักลงทุนใน Startup ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนใน Startup ในระยะเริ่มต้น (Angel Investor) และที่ให้แก่ Startup ตามข้อเสนอของคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการของภาครัฐ (คณะทำงานชุดที่ 4) โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รับความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา เพื่อให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของ Startup อย่างแท้จริง

4. โครงการนำร่องการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบโครงการนำร่องการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารู้จักเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ ซึ่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ตอบรับเข้าร่วมการเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดตั้ง Startup club ในโรงเรียนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนต่างๆ ใน 73 จังหวัด ตอบรับแล้ว 99 โรงเรียน โดยจะขอสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในชมรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ

5. หลักสูตรด้าน ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่มีการสอดแทรกสาระที่ต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านไว้ในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง (Story Study) ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความน่าสนใจและให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองได้ โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีการแจกจ่ายให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ และจะทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วย เพื่อสามารถเผยแพร่ไปยังสาธารณชนได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเนื้อหาฉบับสมบูรณ์

6. โครงการ Startup Mobile ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สศค. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Startup Mobile ที่จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่ให้คำแนะนำ และความรู้เกี่ยวกับ Startup เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ Startup อันจะส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ Startup รายใหม่ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 จะมีการจัดกิจกรรม Startup ณ ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ส่วนในปี 2561 จะขยายออกไปตามมหาวิทยาลัยและสถานที่อื่นๆ ที่เป็นจุดนัดพบของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup เช่น Co-working Space ฯลฯ

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

คลิปวันนี้

จับตาพายุลูกแรกเข้าไทยกลางกันยายน