เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1305ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 28 ก.ค. 2560

แนวทางส่งเสริม R&D 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการ

สานพลังประชารัฐ (กรอบแนวทางฯ) และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ

ตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของกรอบแนวทางฯ

เห็นชอบการกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการทำงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ 1 : กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  คลัสเตอร์ 2 : กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  คลัสเตอร์ 3 :

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  คลัสเตอร์ 4 :

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว และคลัสเตอร์ 5 : กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นไปตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

1) เป็นการพัฒนางานวิจัยที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม (Demand-driven Research)  

2) เป็นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม

3) เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยของประเทศอย่างเร่งด่วน 

2.  แนวทางการดำเนินงาน

เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบแนวทางฯ ดังนี้

1)  ให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในหน่วยงานภาครัฐ บริษัท

เอกชน กลุ่มบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคล เป็นผู้กำหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา เพื่อว่าจ้างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐในการทำวิจัยและพัฒนา

2)  ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกและจัดสรรนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยของภาครัฐ เข้าไปร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก  ทั้งนี้ อนุโลมให้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยนอกเหนือจากภาครัฐทั้งไทยและต่างชาติได้ สำหรับรูปแบบการทำวิจัยและพัฒนาอาจดำเนินการในลักษณะชุดโครงการ (Program-based Research) ซึ่งให้มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นกรอบงบประมาณไว้ล่วงหน้า (Multiyear-budget Framework)

3)  ให้ภาคเอกชนจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา โดยภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำวิจัยและพัฒนา และมีอำนาจหน้าที่ในการรับรองการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

4)  ให้ผู้ร่วมว่าจ้างการทำวิจัยและพัฒนา และผู้ทำวิจัยและพัฒนาร่วมพิจารณาตกลงเรื่อง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความเหมาะสม

3.  สิทธิประโยชน์ทางภาษี

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อทำการวิจัย

และพัฒนาร่วมกันสำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ดังนี้

1) ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกันตามโครงการสานพลังประชารัฐและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักนำมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 3 เท่าเป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลแต่ละรายดังกล่าวที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องไม่เกินกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้

สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ 3.1 ข้างต้น ต้องไม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม และไม่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้รับทำการวิจัยที่ได้รับรายจ่ายจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้งต้องไม่นำรายจ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.  การดำเนินการขับเคลื่อนและการกำกับดูแล

เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการขับเคลื่อนกรอบแนวทางฯ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เช่น การอนุมัติโครงการวิจัย การรับรองค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างทำการวิจัย และการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับทำวิจัย เป็นต้น

5.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบดังกล่าว กระทรวงการคลังคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ภาคเอกชนหรือภาครัฐได้นวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์

ในการนำไปใช้พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน กลุ่มบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน

แต่ละด้านของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาตลอดจนเกิดการผลักดันให้มีการสร้างองค์ความรู้ ชี้แนะ และสนับสนุน (
Mentoring) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/Startups อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้จ่ายเพื่อทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (
Gross Expenditure on R&D : GERD) มากกว่าร้อยละ 1 หรือ 130,000 ล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

คลิปวันนี้

จับตาพายุลูกแรกเข้าไทยกลางกันยายน