เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1301ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2560

ครึ่งปีงบประมาณ 2560 รัฐเก็บรายได้ 1,041,990 ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–มีนาคม 2560) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,041,990 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 9,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 มีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ 25,268 และ 4,026 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8 และ 1.5 ตามลำดับ สำหรับภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมันฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเบียร์

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณที่ผ่านมายังเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงการคลังวางไว้ นอกจากนี้ การขยายตัวของมูลค่านำเข้า โดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เป็นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,041,990 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 9,305 ล้านบาท หรือ 0.9% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 3.4) โดยเป็นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นและการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตที่สูงกว่าประมาณการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงเดียวกันปีที่แล้วมีรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G และ 4G) ทำให้ผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ สรุปผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บ ดังนี้

1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 744,712 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 13,251 ล้านบาท หรือ 1.7% แต่ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 21,125 ล้านบาท หรือ 2.9% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่

                            l ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 13,740 ล้านบาท หรือ 3.6% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.8% เนื่องจากในช่วงก่อนหน้า ภาคการผลิตเสื้อผ้าได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวได้ดี ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าขยายตัวจากระยะเวลาเดียวกันปีก่อน 9.9% และสูงกว่าประมาณการ 2.2%

                            l ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ 1,894 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4,606 ล้านบาท หรือ 70.9% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 63.1%) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้ประกอบการที่มีรอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ (ซึ่งต้องชำระภาษีในเดือนกุมภาพันธ์ 2560) ได้โอนสัมปทานหลุมขุดเจาะให้บริษัทในเครือ ทำให้

การชำระภาษีลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนผู้รับโอนสัมปทานมีรอบระยะเวลาบัญชีปีปฏิทิน ซึ่งจะชำระภาษีในเดือนพฤษภาคม 2560

                            l อย่างไรก็ดี ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 8,139 ล้านบาท หรือ 4.9% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.3%) เป็นผลจากภาษีจากค่าบริการและจำหน่ายกำไร (ภ.ง.ด. 54) ภาษีกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 50) และภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 279,263 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 4,026

ล้านบาท หรือ 1.5% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.5%) โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ภาษีน้ำมันฯ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 9,036 หรือ 9.3% เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซินที่สูงกว่าประมาณการ รวมทั้งมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น และน้ำมันหล่อลื่น และภาษีเบียร์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,712 ล้านบาท หรือ 11.2%

3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 52,565 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,335 ล้านบาท หรือ 13.7% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.5%) โดยเป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 9,204 ล้านบาท หรือ 15.4% เนื่องจากการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)
มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร ระยะที่ 2
ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ขยายตัว 8.7% และ 7.0% ตามลำดับ

4. รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 69,788 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,095 ล้านบาท หรือ 3.1% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.2%) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนำส่งรายได้ที่ค้างนำส่งจากปีก่อนหน้า โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 5 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

                       5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 92,191 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 25,268 ล้านบาท หรือ 37.8% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 40.8%) สาเหตุสำคัญมาจากการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium) เป็นรายได้แผ่นดิน การนำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน และการนำส่งเงินเหลือจ่ายประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 4,731 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 450 ล้านบาท หรือ 10.5% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 19.5%) โดยรายได้จากที่ราชพัสดุ และจากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

6. การคืนภาษีของกรมสรรพากร จำนวน 150,564 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1,369 ล้านบาท หรือ 0.9% ประกอบด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 105,136 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 17,164 ล้านบาท หรือ 14.0% และการคืนภาษีอื่นๆ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์) จำนวน 45,428 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 18,533 ล้านบาท หรือ 68.9%

7. อากรถอนคืนกรมศุลกากร จำนวน 5,069 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 111 ล้านบาท หรือ 2.1%

8. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7,591 ล้านบาท  ต่ำกว่าประมาณการ 928 ล้านบาท หรือ 10.9%

                       9. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก จำนวน 7,654 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ  423 ล้านบาท หรือ 5.2%

 

                       10. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ จำนวน 3 งวด เป็นเงิน 25,651 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 591 ล้านบาท หรือ 2.4%

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1301

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี