เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1301ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ปฏิทินข่าว วันที่ 5 พ.ค. 2560

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ WB ครั้งที่ 95

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิกได้หารือถึงการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการและทางเลือกในการเพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนและการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจากผลของการพัฒนา ซึ่งรมว.คลังของไทยได้เป็นผู้แทนกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายและแนวทางดำเนินการของธนาคารโลก เพื่อยกระดับความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการให้กับประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs รวมถึงให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของธนาคารโลกที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ

ทั้งนี้ นายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ได้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบถึงการปรับปรุงการดำเนินการของสถาบันการเงินต่างๆ ภายในกลุ่มธนาคารโลกให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่มีมากขึ้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศความสำเร็จในการเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (IDA 18) ด้วยยอดผูกพันสูงถึง 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประเทศยากจนต่อไป ขณะที่นางคริสตีน ลาการ์ด ผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เศรษฐกิจโลกในปีนี้กำลังฟื้นตัวดีขึ้นจากปีที่แล้ว คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2560 แต่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลางยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ (downside risks) ได้แก่ ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายปกป้องทางการค้า (Inward looking policies) รวมถึงผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ที่มีแนวโน้มลดลง โดย IMF ได้แนะนำให้ประเทศต่างๆ ดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างควบคู่กัน เพื่อให้รับมือกับปัจจัยเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

2. การประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia Voting Group) โดยรมว.คลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยใน IMF ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ ในทั้ง 2 องค์กร

3. นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้พบกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจนานาชาติ (Business Council for International Understanding) โดยสนับสนุนให้ธุรกิจเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเข้ามาลงทุนในโครงการ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 8 แสนล้านบาท การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบ National e-Payment เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนด้วยต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายทางการคลัง โดยเฉพาะด้านสวัสดิการภาครัฐให้ถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีใหม่ของกระทรวงการคลัง เช่น การออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นต้น

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1301

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี