เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1294ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560

ปฏิทินข่าว

เดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดงานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้

นอกระบบเป็นศูนย์” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐในการขจัดหนี้นอกระบบให้หมดไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

ในงานดังกล่าว กระทรวงการคลังได้นำเสนอ “แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนนั้น เป็นการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อกำจัดเจ้าหนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย

มิติที่ 2 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป

โดยสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสในงานมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

พิโกไฟแนนซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 6 ราย

 อีกทั้ง ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบและจัดให้มีสินเชื่อแบบใหม่เพื่อทดแทนหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน

ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.83 ต่อปี โดยไม่นำการตรวจเครดิตบูโรมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท

มิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยภาครัฐได้จัดให้การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จัดให้มีจุดให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ

ที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง

มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้ทางการเงิน

ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้ที่เพียงพอและไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำอีก

มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทำหน้าที่ทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบ การให้หน่วยงานของรัฐ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงและสนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายในอนาคต

การจัดงานเปิดตัวหนี้นอกระบบในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยมาจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้

นอกระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน และภาคเอกชนที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 6 ราย อีกทั้ง ผู้บริหารธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังได้มอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับลูกหนี้นอกระบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันอย่างครบวงจร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบได้รู้ว่าจะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหน อย่างไร เจ้าหนี้นอกระบบที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องได้รู้ว่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตที่ไหน อย่างไร และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาคีทั้ง 12 หน่วยงาน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย ตามแนวคิดในการจัดงานที่ว่า ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้ในการดำเนินมาตรการหรือโครงการต่างๆ มาโดยตลอด”

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เรื่องยอดนิยมในฉบับที่ 1294

  1. ‘ไทยพีบีเอส-ตราสารหนี้’ ลงทุนทั้งทีต้องดูที่ ‘เงิน-สัญลักษณ์’
  2. ภาษีหุ้นชินฯ ‘ตู่’ ฝากถึง ‘แม้ว’ จ่ายครบ จบแน่ (มั้ง)
  3. ไม่ใช่ ‘ป๋า’ ‘อนุสร จิรพงศ์’ คือหลานจอมพลถนอม
  4. 'วัดสุวรรณภูมิฯ' ศูนย์กลางพุทธโลก ศูนย์รวม 'ศิษย์คนดัง'
  5. ‘พระดุษฎี’ เสนอตั้ง ‘เจ้าคุณประยูร’ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สภาพุทธบริษัท แก้ปัญหาพระนอกรีต
  6. ต่อเวลาอีกนิด ‘สมเด็จสมศักดิ์’ ปรับทิฐิวัดพระธรรมกาย
  7. อภินิหารของกฎหมาย ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
  8. ทางด่วนจากเวียงจันทน์สู่ฮานอย กับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดจีน
  9. เราอยู่ในยุคของการ ‘ยิงคนส่งสาร’
  10. พี่เลี้ยงนอกเวที

ข่าวด่วนเนชั่น

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1294

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี