เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1292ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560

ปฏิทินข่าว

คลินิกภาษี รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่าย เรื่องภาษีธุรกิจ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบูรณาการภาษีธุรกิจของ 3 กรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบรายธุรกิจที่เข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จำนวนมากกว่า 100 ธุรกิจ ซึ่งได้จัดแบ่งตามประเภทของธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิต ด้านการค้า และด้านการบริการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำบัญชีภาษีได้ด้วยตนเอง อันเป็นการประหยัดต้นทุน ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย

โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีธุรกิจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campus เป็นการจัดสัมมนาที่เข้าถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนยอดอ่อนเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต และ 2. การสัมมนาภาษีพาสุข ยุค 4.0 เป็นการจัดสัมมนาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ คลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ผ่านการสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข เพียงพิมพ์คำว่า คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง หรือ ภาษีพาสุข ที่ www.youtube.com ท่านจะได้รับองค์ความรู้เรื่องภาษีและความรู้เรื่องต่างๆ ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่อง รู้รอบเคล็ดลับภาษี โดย นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง “Marketing 3.0 พิชิตยอดขาย พิชิตใจลูกค้า โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรื่อง “สร้างธุรกิจอาหาร ให้อร่อยและรวยเวอร์” โดย เจ้าของกิจการร้านอาหารชื่อดัง เจ๊จงหมูทอด

สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น และการเรียนรู้เรื่องบูรณาการภาษีธุรกิจในหลากหลายช่องทาง

เว็บไซต์ http://taxclinic.mof.go.th

Mobile Application (Android และ IOS) Tax Clinic

Call Center 1689 กด 3

Facebook Fanpage @TaxClinicMOF

หรือสามารถเข้ามาได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

______________

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1292

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี