เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1290ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทินข่าว

มาตรการด้านการเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (เพิ่มเติม)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน และภาครัฐได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 แต่ยังคงมีเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในด้านเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบ มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ปี
2559/60
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 3 ปี โดย 6 เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี) วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่เกิดภัยพิบัติ

2) โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10 ปี โดยปีที่ 1 – 4 คิดอัตราดอกเบี้ยจากเกษตรกรร้อยละ 2 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

2. ธนาคารออมสิน

1) โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อเดือน และปีที่ 2 – 5 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อรวม 4,000 ล้านบาท และสามารถใช้บุคคลค้ำประกันหรือค้ำประกันโดย บสย. ได้ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2) โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ SMEs ที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินที่ประสบอุทกภัย โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเดิม สูงสุดราบละไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2 ต่อปี และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี) วงเงินสินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ธพว. ได้จัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้

ปี
2560
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ SMEs ทั้งลูกค้าเดิมของ ธพว. และลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดย ธพว. ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปีที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4 - 7 เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. กำหนด โดยผู้กู้ต้องมีหลักประกันหรือให้ บสย. ค้ำประกันได้ ซึ่งหากใช้ บสย. ค้ำประกันจะฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก ทั้งนี้ SMEs สามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า “อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติมนี้ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการในพื้นที่  ให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถฟื้นฟูกิจการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงงาน เครื่องจักร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้”

___________________________________

 

 

   

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ 3207

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ 3374

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ 3207

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ 3374

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ 3207

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ 3374

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ 3207

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ 3374

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ 3207

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ 3374

 

 

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1290

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี