เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1287ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560

ปฏิทินข่าว

มาตรการสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีโลก

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง การเจริญเติบโตสูง และทำกำไรสูง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสูง ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ มีการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจกว่า 900,000 คน กระทรวงการคลังจึงเล็งเห็นโอกาสในการสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (The World’s Jewelry Hub) โดยออกมาตรการเพื่อส่งเสริมร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

1. มาตรการด้านภาษี

ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งวัตถุดิบ เช่น ไข่มุก เพชร ทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูป เป็นต้น รวมถึงสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการขายวัตถุดิบ

2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสำหรับรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงานที่เป็นช่างฝีมือ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งการกำหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้รับประกันคุณภาพ (Hallmarking) และการจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติ (กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะกำหนดมาตรการเพื่อจัดทำและพัฒนามาตรฐานสินค้า)

ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศไปสู่ผู้ผลิตรายย่อย การจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์ และการพัฒนาทายาทช่างฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย (กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ของธนาคารออมสิน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้จะถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

3. มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่สำคัญ และการจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Grand Sale รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวบนสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสายการบิน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่รู้จักและ มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้ายว่า “การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้มีการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จะผลักดันให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ (Product Champion) และโดดเด่น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ได้รับประโยชน์ด้วย อีกทั้งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทย โดยก่อให้เกิดการจ้างงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1287

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี