เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1285ประจำวันที่ 13 มกราคม 2560

ปฏิทินข่าว

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

                   1. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                   กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านส่วนราชการ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ทั้งนี้ กรณีบุคคลธรรมดาจะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาคเป็นเงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนฯ แล้ว ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาใช้สำหรับปีภาษี 2560 และการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560

                   2. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร

                   ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นำไปยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

                   ด้านนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

                   1. เป็นการบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคที่เป็น

                       1) ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                       2) ตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ

                   2. ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่าย ได้แก่

                       1) บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน และใช้สำหรับการหักลดหย่อนของปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการ     ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

                       2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน สามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

                   3. หลักฐานการรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

                       1) หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยอาจระบุช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย

                       2)   หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอน
และผู้รับโอนได้

                   “มาตรการภาษีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการบริจาคเพื่อระดมความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้

                   สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

________

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1285

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี